1 2 3
 

Statut

Statut

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen
SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE (v nadaljevanju SKGG) na prostovoljni osnovi združuje glasbenike ter druge gledališke in kulturne delavce, ki se želijo ukvarjati s komornim glasbenim gledališčem

2. člen

SKGG je pravna oseba zasebnega prava. Sedež  SKGG je v Ljubljani, Hruševska cesta 66, 1000 Ljubljana in deluje na območju Republike Slovenije. SKGG je z odločbo Ministrstva za kulturo republike Slovenije društvo v javnem interesu.

3. člen
SKGG ima svoj pečat, ki je okrogle oblike z imenom društva na obodu.

4. člen
SKGG lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju komornega glasbenega gledališča in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

SKGG lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen
Delo SKGG in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča SKGG:

-          s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
-          preko društvenega glasila
-          preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča SKGG o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu SKGG je odgovoren predsednik SKGG.


II.                  NAMEN IN CILJI DRU�TVA

 6. člen
Namen in cilji SKGG so:

-          sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s komornim glasbenim gledali�čem,
-          prizadevanje za visoko strokovno raven dela SKGG
-          seznanjanje članov in slovenske javnosti o problemih in napredku na področju delovanja dru�tva,

-          spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov SKGG in zavzemanje za �tipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini,
-          seznanjanje članov in slovenske javnosti z dose�ki svetovne komorne glasbeno-gledali�ke literature,

-          zdru�evanje gledali�kih delavcev s področja komorne glasbeno-gledali�ke zvrsti ter spodbujanje, razvijanje in usklajevanje potreb, interesov in ustvarjalnih hotenj posameznikov in skupin na področju komorne glasbeno-gledali�ke umetnosti v Sloveniji,
-          uprizarjanje komornih glasbeno-gledali�kih del vseh obdobij, predvsem pa del iz obdobja glasbenega baroka in sodobnih del tujih in slovenskih skladateljev,

-          spodbujanje nastajanja komornih glasbeno-gledali�kih del slovenskih skladateljev in piscev besedil,
-          spodbujanje poustvarjalnosti na glasbeno-gledali�kem področju,

-          skrb za afirmacijo in popularizacijo komorne glasbeno-gledali�ke dejavnosti v Sloveniji
-          vzdr�evanje stikov s sorodnimi ustanovami v tujini.

 

7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje SKGG z izvajanjem naslednjih nalog:

-          skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
-          pripravlja in organizira komorne glasbeno-gledali�ke predstave v odrski ali koncertni izvedbi in tako spodbuja zanimanje javnosti za komorno glasbeno gledali�če,
-          sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobra�evalnih programov,

-          prevaja in izdajo strokovno literaturo, predvsem partiture in njene posamezne parte v skladu z veljavno zakonodajo
-          zbira in hrani dokumentacijo domačih komornih glasbeno-gledali�kih dogodkov v vseh oblikah (pisana in tiskana beseda, partiture, film, video itd.),

-          obravnava aktualna vpra�anja slovenske komorne glasbeno-gledali�ke umetnosti,
-          izmenjuje informacije s področja komornega glasbenega gledali�ča,

-          sodeluje z različnimi drugimi organizacijami, �e posebej s Komitejem za glasbeno gledali�če Mednarodnega gledali�kega in�tituta ITT-Unesco,
-          posreduje podatke o slovenskem komornem glasbeno-gledali�kem �ivljenju zainteresiranim organizacijam v tujini,

-          predlaga kandidate za različna priznanja in nagrade.


III.                ČLANSTVO

8. člen
Dru�tvo ima redne, častne in podporne člane.

Redni član SKGG lahko postane vsak, ki se ukvarja s komornim glasbenim gledali�čem ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v SKGG je prostovoljno. Kdor �eli postati član SKGG mora predsedstvu predlo�iti pristopno izjavo, v kateri izrazi �eljo postati član SKGG, se zave�e, do bo deloval v skladu s statutom SKGG in plačal članarino.

Član SKGG lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj dr�avljan.

Naziv častnega člana lahko dobi član SKGG, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspe�no delo dru�tva. Naziv častnega člana SKGG podeli lahko SKGG tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju komornega glasbenega gledali�ča v slovenskem kulturnem prostoru. Naziv častnega člana podeljuje skup�čina SKGG na predlog predsedstva.

 

9. člen
Pravice rednih članov so:

-          da volijo in so izvoljeni v organe SKGG,
-          da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih SKGG,
-          da uporabljajo skupne dose�ke in rezultate delovanja SKGG pri svojem delu,

-          da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti SKGG,
-          da so seznanjeni s programom in poslovanjem SKGG ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Častni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skup�čine, nimajo pa pravice odločanja.

Dol�nosti rednih članov so:

-          da spo�tujejo statut in druge akte ter sklepe organov SKGG,
-          da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog SKGG,
-          da redno plačujejo članarino v vi�ini, ki jo določi skup�čina SKGG,

-          da dajejo SKGG informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
-          da prena�ajo svoje izku�nje in znanje na mlaj�e člane SKGG,

-          da varujejo ugled SKGG.

 

10. člen
Članstvo v SKGG preneha:

-          s prostovoljnim izstopom
-          s črtanjem
-          z izključitvijo

-          s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz SKGG, če predsedstvu po�lje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva predsedstvo, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz SKGG odloča častno razsodi�če SKGG s sklepom. Sklep mora biti v skladu s pravilnikom častnega razsodi�ča.

 

 IV.               ORGANI SKGG 

 

11. člen
Organi SKGG so:

-          skup�čina,
-          predsedstvo
-          nadzorni odbor

-          častno razsodi�če

12. člen

Skup�čina

Skup�čina je najvi�ji organ SKGG, ki jo sestavljajo vsi člani.

Skup�čina je lahko redna ali izredna. Redno skup�čino sklicuje predsedstvo enkrat letno. Izredna skup�čina pa se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov SKGG. Predsedstvo je dol�no sklicati izredno skup�čino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsedstvo izredne skup�čine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predlo�iti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skup�čina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.

13. člen
O sklicu skup�čine in predlo�enem dnevnem redu morajo biti člani SKGG seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Skup�čina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če skup�čina ni sklepčna, se zasedanje odlo�i za 30 minut. Po tem preteku časa je skup�čina sklepčna, če je prisotnih najmanj 5 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. Skup�čina sklepa z večino glasov prisotnih članov.

 

14. člen
Naloge skup�čine:

-          sklepa o dnevnem redu
-          sprejema, spreminja statut in druge akte dru�tva,
-          sprejema program dela SKGG,

-          sprejema finančni načrt in zaključni račun,
-          voli in razre�uje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodi�ča,

-          odloča o vi�ini članarine,
-          odloča o prito�bah zoper sklepe predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodi�ča,

-          odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
-          dokončno odloča o izključitvi člana iz SKGG,

-          odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani SKGG v skladu z namenom in cilji SKGG,
-          odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

-          sklepa o prenehanju delovanja SKGG.

Posamezni predlogi za razpravo na skup�čini morajo biti predsedstvu poslani v pisni obliki najmanj 8 dni pred sklicem.
O delu skup�čine se vodi zapisnik, ki ga podpi�ejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

 

15. člen

Predsedstvo

Predsedstvo je izvr�ilni organ skup�čine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela in vodi delo SKGG med dvema skup�činama po programu in sklepih sprejetih na skup�čini.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skup�čini.
Predsedstvo �teje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik ter dva izvoljena člana.

Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
Mandatna doba članov predsedstva je 3 leta.

 

16. člen
Naloge predsedstva so:
-          sklicuje skup�čino,

-          skrbi za izvr�evanje programa dela SKGG,
-          pripravlja predloge aktov SKGG,

-          pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
-          skrbi za finančno in materialno poslovanje SKGG,

-          upravlja s premo�enjem SKGG,
-          ustanavlja in ukinja komisije SKGG,

-          uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov SKGG in naloge, ki mu jih �e dodatno nalo�i skup�čina.

17. člen
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik SKGG, v njegovi odsotnosti pa tajnik SKGG.

Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, �tevilo članov in predsednika komisij določi predsedstvo. Člani komisije so lahko le člani SKGG. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu. Izjemoma lahko SKGG povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

18. člen
SKGG lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela SKGG organizirane po interesnem principu članov SKGG. Sekcijo ustanovi predsedstvo na pobudo članov SKGG. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom SKGG.

Za svoje delo so sekcije odgovorne predsedstvu.

19. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov SKGG ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem SKGG. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skup�čini kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skup�čina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo obenem biti tudi člani predsedstva. Lahko sodelujejo na sejah predsedstva, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 3 leta.

 

20. člen

Častno razsodi�če

Člane častnega razsodi�ča voli skup�čina za dobo 3 let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov SKGG.

Častno razsodi�če vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravilnikom častnega razsodi�ča.

 

21. člen
Disciplinske kr�itve, ki jih obravnava častno razsodi�če so naslednje:

-          kr�itve določb statuta,
-          nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvr�evanje sprejetih zadol�itev in funkcij v SKGG,
-          neizvr�evanje sklepov organov SKGG,

-          dejanja, ki kakorkoli �kodujejo ugledu SKGG.

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodi�če so:

-          opomin
-          javni opomin
-          izključitev

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodi�če ima prizadeti pravico prito�be na skup�čino kot drugostopenjski organ.

 

23. člen

Predsednik SKGG

Predsednik zastopa in predstavlja SKGG pred dr�avnimi in drugimi organi in organizacijami v dr�avi in tujini.
Predsednik SKGG je hkrati tudi predsednik predsedstva in ga izvoli skup�čina za dobo 3 let.
Predsednik je odgovoren za delovanje SKGG v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in skup�čini.

 24. člen 
Tajnik SKGG

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi SKGG skrbi tajnik dru�tva, ki ga izvoli skup�čina za dobo 3 let. Za svoje delo je odgovoren skup�čini.


V.  FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SKGG

25. člen
Viri dohodkov so:

-          članarine,
-          darila, volila,
-          dohodek iz dejavnosti SKGG in naslova materialnih pravic (vstopnine od predstav SKGG, dohodki od izdajateljske dejavnosti itd.),

-          prispevek sponzorjev,
-          javna sredstva,

-          drugi viri.

Če SKGG pri opravljanju dejavnosti ustvari prese�ek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premo�enja med njegove člane je nična.

 

26. člen
SKGG razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi načrti, ki jih sprejme skup�čina. Na redni skup�čini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

27. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem dru�tvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju dru�tva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za dru�tva.

SKGG ima svoj �iro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pri Novi ljubljanski banki v Ljubljani.

28. člen
Delo blagajnika je javno.

Vsak član SKGG ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje SKGG.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko SKGG zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29. člen
SKGG ima premično in nepremično premo�enje, ki je kot last SKGG vpisano v inventarno knjigo.

Premično premo�enje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva. Nepremično premo�enje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skup�čine.VI.  PRENEHANJE SKGG

30. člen
SKGG lahko preneha:

-          po sklepu skup�čine z večino prisotnih članov,
-          po samem zakonu.

V primeru prenehanja SKGG preide premo�enje njegovemu zakonitemu nasledniku, če tega ni pa Dru�tvu slovenskih skladateljev.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

31. člen
Ta statut je bil sprejet na ustanovni skup�čini SKGG dne 3. aprila 1996 v Ljubljani in dopolnjen na skup�činah dne 4. junija 1996, dne 3. decembra 2002 in dne 18. marca 2010.

 

Tajnica:                                                                     Predsednica:

Irena Yebuah Tiran                                                  Katja Konvalinka       
 
Vse pravice pridrane © 2016 | Oblikovanje martinrotovnik.com